خط 2 قطارشهری کرج

شرح پروژه : خط 2 قطارشهری کرج
کارفرما : سازمان قطارشهری کرج
وظایف هگزا :
- طراحی و نظارت بر چهار قطعه اولیه مسیـر به طول 14 کیلومتـر شامل سازه های نگهبان، تونل ها و پرتال ورودی آن ها
- مدیر طرح و مشاور کارفرما برای کل مسیر به طول 25 کیلومتر شامل 25 ایستگاه
نوع سازه : تونل عمیق
روش اجرا : روش اتریشی و سازه های فلزی نگهبان خاک برای ورودی تونل ها
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.