خط یک قطارشهری اهواز

شرح پروژه : خط یک قطارشهری اهواز به روش حفاری مکانیزه
کارفرما : سازمان قطارشهری اهواز
وظایف هگزا : طراحی 24 ایستگاه و 7 کراس اور زیرمینی به عنوان مشاور همراه پیمانکار EPC
روش اجرا : ترکیب انواع روش های کند و پوش برای حفـاظت موقت گود و همچنین روش های متنوع ساخت ایستگاه به صورت بالا به پایین در شرایط دشوار ژئوتکنیکی
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.