خط یک قطارشهری اصفهان

روسازی مترو اصفهان 3
urban railway 5
شرح پروژه : تونل قطارشهری حدفاصل کاوه تا میدان شهدا، هسته مرکزی ایستگاه باهنر و چمران، تونل قطارشهری از کاوه تا قدس، هسته مرکزی ایستگاه های محدوده کاوه تا قدس، روسازی قطارشهری حدفاصل مدرس تا قدس و محوطه دپوی کاوه و سازه اتصال ایستگاه مدرس به شفت TBM
کارفرما : سازمان قطارشهری اصفهان
وظایف هگزا : طراحی، بازنگری مطالعات و نظارت کل روسازی قطارشهری اصفهان
نوع سازه : تونل کم عمق شهری، ایستگاه های بتنی و زیرزمینی، خط دال بتنی رهدا 2000 در بخش روسازی و سازه بتنی اتصال ایستگاه به شفت ورودی
روسازی خط یک قطارشهری اصفهان

پروژه 1 : روسازی بتنی در تونل های نیمه عمیق حد فاصل ایستگاه کاوه و باهنر و اجرای روسازی در دپوی کاوه
سیستم روسازی/ نوع اجرا : اسلب تراک/ رهدا 2000
طول خط : 2600 متر درتونلهای نیمه عمیق،7700متر ریل گذاری خطوط پارکینگ وچال سرویس،اجرای 48دستگاه سوزن و 3دستگاه کراس اور
عرض مسیر : 2/6 متر
تاریخ بهره برداری : 1390

پروژه 2: روسـازی و ریل گـذاری پایـانه کاوه و تونل نیمـه عمیـق حد فاصل ایستگاه کاوه – توقگاه قدس
سیستم روسازی/ نوع اجرا : اسلب تراک/ رهدا 2000
طول خط : 16400 متر (دو خطه)
عرض مسیر : 2/6 متر
تاریخ بهره برداری : 1390

پروژه 3: روسازی وریل گذاری حدفاصل ایستگاه شهیدباهنر تا کراس اور میدان امام حسین وتکمیل زیرسازی وروسازی دپوی کاوه
سیستم روسازی/ نوع اجرا : اسلب تراک/ رهدا 2000
طول خط : 3960مترشامل 288متردوخطه و3383 مترتک خطه درتونلهای عمیق و ریل گذاری دردپو کاوه شامل30دستگاه سوزن
عرض مسیر : 2/6 متر
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.