تقاطع غیر همسطح شهید رجائی (کوثر) قزوین

تقاطع غیر همسطح شهید رجائی (کوثر) قزوین 5
تقاطع غیر همسطح شهید رجائی (کوثر) قزوین 1
تقاطع غیر همسطح شهید رجائی (کوثر) قزوین 4
تقاطع غیر همسطح شهید رجائی (کوثر) قزوین 2
شرح پروژه : تقاطع غیر همسطح شهید رجائی واقع در خیابان قیاس آباد قزوین
کارفرما : شهرداری قزوین
وظایف هگزا :
 - خدمات طراحی در قالب مشاور همکار پیمانکار طرح و ساخت (شرکت دی)
 - نظارت در قالب مشاور کارفرما
نوع سازه : مجموعه ای از پل ها با دال مجوف و بتن مسلح از نوع شبدری کامل با تأمین حرکت های مورد نیاز
دهانه ها : 29 دهانه از 15 تا 23 متر
تاریخ بهره برداری : 1392
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.