زیرگذر امیرکبیر تهران

شرح پروژه : زیرگذر شهری و ساختمان های تجاری بر روی آن
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
روش اجرا : روش کند و پوش به عرض 30 متر در دو خط
شرح زمینه های ساختمانی و تأسیساتی در پروژه :
- ساختمان های تجاری در 5 طبقه روی زیرگذر خیابان امیر کبیر به مساحت بیش از 30000 متر
تاریخ بهره برداری : 1378

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.