پل و راه جایگزین دوآب - نوسود

دوآب - نوسود 2
شرح پروژه : عملیات اجـرایی پل و راه جایگزین دوآب و راههـای دستـرسی به کارگاه لیلـه در استان کرمانشاه
کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیـروی ایران (آب نیرو)
وظایف هگزا : طراحی و نظارت 
طول مسیر راه : 65 کیلومتر
ابنیه های مهم : شامل 2 دستگاه پل بزرگ
پل دوآب : تیر بتنی و دال بتن مسلح با دهانه های 20 × 8 متر
پل پاوه رود : تیر فلزی و دال بتن مسلح با دهانه 30 × 1 متر
تاریخ بهره برداری : 1395
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.