آزاد راه ساوه - همدان

ساوه - همدان 1
شرح پروژه : آزاد راه چهار خطه که از شمال شهر ساوه توسط یک تقاطع غیرهمسطح از آزادراه تهران – ساوه آغاز شده است.
وظایف هگزا : مطالعات مراحل اول و دوم 110 کیلومتر از ابتدای آزاد راه به صورت مشارکت با مشاوران دیگر
ابنیه های مهم : 3 تقاطع در کیلومتر های 000 + 0، 700 + 7، 560 + 60 و پل رودخانه ای مزدقان
طول مسیر : 175 کیلومتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.