پل مارد

mared bridge 2
شرح پروژه : احداث پل روی رودخانه کارون
کارفرما : اداره راه استان خوزستان
وظایف هگزا : کنترل محاسبات و نظارت
نوع سازه : پل قوسی فلزی عبور از پائین با عرشه کامپوزیتی
دهانه ها : 40 + 40 + 144 + 40 + 40 متر
تاریخ بهره برداری : 1384
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.