توسعه خط یک قطارشهری اصفهان

شرح پروژه : پروژه توسعه خط یک قطارشهری اصفهان از توقفگاه قدس شروع شده و تا دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه می یابد. طول مسیر حدود 5/5 کیلومتر و شامل 3 ایستگاه می باشد.
کارفرما : سازمان قطارشهری اصفهان
وظایف هگزا : طراحی سازه و معماری مسیر، ایستگاههای حد فاصل ایستگاه قدس تا دانشگاه صنعتی اصفهان و روسازی کل مسیر
وضعیت اجرایی : در حال مطالعه
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.