تقاطع غیرهمسطح قدس قزوین

شرح پروژه : احداث پلهای تقاطع غیرهمسطح قدس (پل شهید بهشتی، پل جهتی و پل زیرگذر کمربندی) در استان قزوین
کارفرما : شهرداری قزوین
وظایف هگزا : نظارت
نوع سازه پل ها و روش اجرا :
پل شهید بهشتی : پل صندوقه ای بتن پیش ساخته پیش تنیده به طول 260 متر و حداکثر دهانه 50/30 متر
پل جهتی : پل صندوقه ای بتن پیش ساخته پیش تنیده به طول 454 متر و حداکثر دهانه 55/20 متر
پل زیرگذر کمربندی : دال مجوف درجاریز به طول 60 متر
تاریخ بهره برداری : 1396
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.