آزاد راه شهید همت – کرج

شرح پروژه : ادامه احـداث آزاد راه شهیـد همت- کرج (قطعات دوم و سوم/ دو بانده)
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
وظایف هگزا : کنترل مطالعات ابنیه و نظارت
طول پروژه : 14/6 کیلومتر
ابنیه های مهم : 7 پل بزرگ با حداکثر دهانه 22 متر و 2 تونل
وضعیت اجرایی : درحال ساخت
هدف طرح :
 کاهش بار ترافیک آزادراه تهران - کرج
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.