پل نظامیه - میاندشت

نظامیه میاندشت
نظامیه میاندشت

شرح پروژه : احداث پلی واقع در شمال شهر اهواز در محل تلاقی محور راه آهن نظامیه – میاندشت با رودخانه کارون
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : طراحی سازه پل
نوع سازه : سازه پل در دهانه های دسترسی از نوع تیرهای پیش ساخته پیش تنیده و در دهانه های اصلی پل صندوقه ای
بتن پیش تنیده درجاریز با روش اجرای طره متعادل
دهانه های دسترسی : 25 متر
دهانه های اصلی : 70 متر
تاریخ بهره برداری : 1388

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.