بزرگراه کوهسار مهدی (عج) شیراز

بزرگراه کوهسار شیراز 1
شرح پروژه : بزرگراه کوهسـار مهـدی (عج) در دو بانـد (هر کدام به عرض 14 متر سـواره رو و 6 متر پیـاده رو ) از تقاطع جـام جم شـروع شـده و (پس از گذر از تونـل کوهسـار و تقاطع کوهسـار – ایمـان) تا تقاطع جوادیـه ادامه می یابد. همچنین بزرگـراه ایمـان از پل چمـران (پس از گذر از تونل های ایمان) تا تقاطع کوهسار – ایمان امتداد می یابد.
کارفرما : شهرداری شیراز
وظایف هگزا : طراحی و نظارت کارگاهی و عالیه
ابنیه های مهم :
- تقاطع غیرهمسطح کوهسار – ایمان شامل یک روگذر و 2 زیرگذر
- 8 زیرگذر محلی
- ادامه پل چمران و زیرگذر باغ رویا
- ترانشه های سنگی تا ارتفاع 30 متر
طول مسیر : 10 کیلومتر
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.