حضور شرکت هگزا در سومین همایش و نمایشگاه عمران شهری