حضور شرکت هگزا در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع