حضور شرکت هگزا در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ریلی

 حضور شرکت هگزا در چهارمین نمایشگاه بین المللی 

شرکت هگزا با حضورش در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ریلی با محوریت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که از تاریخ 2